Inspelen op ontwikkelingen

Communicatie

Bart Krol

Ontwikkelingen
Gedeputeerde Bart Krol geeft zijn visie op het belang om in te spelen op gebiedsinitiatieven vanuit sociale en ruimtelijke ontwikkelingen

Evaluatie en bijstelling uitvoeringsagenda
Veranderingen in het klimaat en de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen voor de lange termijn zijn moeilijk te voorspellen. Het waterschap wil flexibel en adaptief te werk gaan om in te kunnen spelen op deze veranderingen en ontwikkelingen. Hoe doet het waterschap dit?

Het waterschap wil dit doen door regelmatige te evalueren en de uitvoeringsagenda bij te stellen. Binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders van dit Raamwaterplan worden tweejaarlijks nieuwe inzichten doorgevoerd in de uitvoeringsagenda.

Procedure
Het Raamwaterplan bestaat uit inhoudelijke en programmatische kaders. Deze kaders vormen de leidraad voor het handelen van het waterschap. Na een periode van inspraak heeft het algemeen bestuur van het waterschap deze kaders vastgesteld.

Communicatie
Het raamwaterplan is met gebiedspartners, mede-overheden en belanghebbenden op het eiland opgesteld. Het waterschap is in gesprek gegaan over een goed waterbeheer op het eiland voor nu en in de toekomst. Belangrijk aandachtspunt hierbij was hoe water, ruimtelijke ordening en andere thema’s elkaar kunnen versterken. Het gebiedsproces op het Eiland van Schalkwijk en daarmee de input van partijen, is gebruikt bij het tot stand komen van het raamwaterplan.

Proces voor het Raamwaterplan
Bij het maken van het raamwaterplan is het waterschap steeds in gesprek geweest met:
• De klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit: LTO/NFO, Natuur- en milieuwerkgroep Houten, gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Nieuwegein, Staatsbosbeheer, Recreatieschap, Enveloppecommissie Linieland, provincie Utrecht en de Visstand Beheer Commissie. De klankbordgroep heeft een adviesfunctie vervuld. 
•Direct belanghebbenden voor de veehouderij sector, de fruitteelt, natuur en cultuurhistorie. 
•Mede-overheden.

Duurzame gebiedsontwikkeling
In juni 2013 hebben gemeente Houten, provincie Utrecht en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin staat dat deze partijen de gebiedsontwikkeling op een innovatieve manier willen vormgeven. Particuliere initiatieven staan hierbij centraal. Ze proberen deze initiatieven te optimaliseren, zodat de meerwaarde voor het Eiland van Schalkwijk wordt vergroot.

Het Eiland van Schalkwijk is prachtig en dat moet vooral zo blijven

Bart Krol, Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied

Nieuwe allianties en verbonden tussen water, landbouw, recreatie, natuur en de Hollandse Waterlinie
‘Het Eiland van Schalkwijk is prachtig en dat moet vooral zo blijven’. Met die zin begint de samenwerkingsovereenkomst die wij - de gemeente Houten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht- in juni 2013 zijn aangegaan. Daarin nodigen we de ‘eindgebruikers’, de mensen die wonen, werken en recreëren op het Eiland, uit om zélf een rol te pakken bij de ontwikkeling van het gebied. Ook hebben we er in afgesproken hoe wij samen initiatiefnemers adviseren en ondersteunen. Want particuliere initiatieven zijn essentieel voor de ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk.

Succes vieren
Ik ga er van uit dat het Raamwaterplan en de acties die daaruit voortkomen veel aanknopingspunten bieden voor nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden tussen water, landbouw, recreatie, natuur en de Hollandse Waterlinie. Laten we afspreken dat we gezamenlijk jaarlijks een succes gaan vieren op het eiland. Met het Raamwaterplan worden nieuwe wegen ingeslagen op het Eiland van Schalkwijk, waardoor het met eigen kracht nóg prachtiger wordt dan het nu al is.

Please rotate your device horizontally Sorry, no mobile version yet