Uitvoeringsagenda

Deelgebieden

Uitgangspunten programmering deelgebieden en projecten

Fieke van Leest

Integrale deelgebieden
Het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk bevat kaders voor de verdere uitwerking in integrale deelgebieden. Binnen de deelgebieden zal het waterschap keuzes voorbereiden om doelmatig en duurzaam in te spelen op toekomstige klimaat- en ruimtelijke ontwikkelingen. Er is een globale programmering voor de 4 deelgebieden gemaakt waarin rekening is gehouden met de zogenaamde sectorale projecten.

Bij de ‘waterschapstaken’ is het waterschap initiatiefnemer en nodigt andere partijen uit om hun opgaven in synergie met de waterschapsopgaven op te pakken. Dit doet het waterschap zo mogelijk binnen de uitwerking van integrale deelgebieden. Daarnaast is er ruimte binnen de integrale deelgebieden om aan te sluiten bij groen-blauwe diensten vanuit bijvoorbeeld de gebiedscollectieven van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en gebiedsprocessen en –initiatieven op het eiland

Sectorale waterprojecten
De sectorale waterprojecten zijn naast de integrale deelgebieden benoemd om te kunnen inspelen op urgente wateropgaven.

Fieke van Leest, programmamanager van het samenwerkingsverband Linieland, licht toe hoe cultuurhistorie de motor kan zijn van een integrale gebiedsontwikkeling.

Kaart
Het kaartje geeft aan welke deelgebieden er zijn voor de uitvoeringsagenda van het waterschap op het eiland.

Deelgebieden
Binnen de deelgebieden zoekt het waterschap actief bij de uitvoering van de basistaken naar optimale bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Meer informatie over de opgaven in de deelgebieden leest u als u op de deelgebieden klikt.
Deelgebied Wijk bij Duurstede
Deelgebied Blokhoven-De Pothoek  
Deelgebied Kanaalzone
Deelgebied Schalkwijk-west

Uitgangspunten en randvoorwaarden
De programmering van de uitvoering van maatregelen binnen de vier deelgebieden is flexibel en adaptief. Het waterschap houdt rekening met de urgentie om de wateropgaven. Ook wordt ingespeeld op de mogelijkheden voor het benutten van synergie met ruimtelijke initiatieven. Werk- met werk maken is het derde uitgangspunt.
Daarnaast zijn er financiële randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, namelijk de spreiding van uitgaven en de financiële kaders die het waterschap jaarlijks in de Voorjaarsnota uitzet.

UItvoeringsagenda
De genoemde uitgangspunten leiden tot een uitvoeringsagenda water voor het Eiland van Schalkwijk. Elke twee jaar wordt deze geactualiseerd en door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. Een eerste indicatieve uitvoeringsagenda vindt u hier.

Toekomstbestendige polder Blokhoven door verbinding met de geschiedenis

Fieke van Leest, programmamanager samenwerkingsverband Linieland

Historische samenhang van het water(linie)systeem
Het lijkt ver gezocht: in een polder verbanden leggen tussen het Rijksmonument de Nieuwe Hollandse Waterlinie, opgaven als klimaatadaptatie en wateroverlast en versterking van de landbouw. Juist door de historische samenhang van het water(linie)systeem ligt een integrale gebiedsontwikkeling voor de hand.
De polder Blokhoven behoort, samen met de forten, tot de parels van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit deelgebied samen met de Pothoek staat als eerste op de uitvoeringsagenda van het waterschap. De samenwerkingsorganisatie Linieland is hier nauw bij betrokken.

Gebiedsproces voor de polder Blokhoven
Vertrouwen in elkaar hebben is essentieel voor het succesvol doorlopen van het gebiedsproces. Niet minder belangrijk is het om elkaars meerwaarde en belangen te (onder)kennen. Voor het waterschap is de polder een belangrijk zoekgebied om (toekomstige) wateroverlast te voorkomen en het gebied daarmee klimaatbestendig te maken.

Belevingsopgave

Voor het samenwerkingsverband Linieland ligt er een belangrijke belevingsopgave. Met zijn open schootsvelden, het ingenieuze systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen vormt de polder een uniek onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door deze belangen te combineren en het gesprek aan te gaan met de hoeders van het open landschap, de boeren, blijft het open en wijdse karakter van de polder behouden. Op deze wijze wordt de historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gekoppeld aan de wateropgaven van morgen en inspireren ze gezamenlijk de gebiedsontwikkeling van nu.

Please rotate your device horizontally Sorry, no mobile version yet