Wie neemt het initiatief?

Wat mag het Eiland van Schalkwijk van het waterschap verwachten?

Wat vraagt het waterschap van het eiland?

Wie neemt het initiatief?
De ‘basisstrategie waterschapstaken’ en de aanvullende strategieën voor wateraanvoer, wateroverlast en sanitatie zijn toegelicht in het hoofdstuk ‘uitvoeringsstrategie’. Het is belangrijk om duidelijk te hebben wat het eiland van het waterschap mag verwachten en vise versa. Maar wie neemt nu het initiatief?

‘Waterschapstaken’
Bij de ‘waterschapstaken’ is het waterschap initiatiefnemer en nodigt andere partijen uit om hun opgaven met de waterschapsopgaven op te pakken. Binnen de taken die het waterschap heeft zoeken we naar optimale bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Aanvullende strategieën
Bij de aanvullende strategieën voor wateroverlast en wateraanvoer legt het waterschap het initiatief nadrukkelijk bij derden.

Het waterschap is verantwoordelijk voor regulier waterbeheer!
Dit betekent dat het waterschap maatregelen treft ten gunste van robuust peilbeheer, schoon water en ‘slimmer sturen’ om wateroverlast te voorkomen. Ook maatregelen om de ‘overige keringen’ op orde te brengen zijn een verantwoordelijkheid van het waterschap.

Het waterschap stemt verbeteringen in het watersysteem waar mogelijk af op ruimtelijke activiteiten die op het eiland plaatsvinden.
Projecten waar meer partijen bij betrokken zijn vragen om een gecoördineerde aanpak. Om de samenwerking te consolideren hebben het waterschap, gemeente Houten en provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin is vastgelegd dat zij de gebiedsontwikkeling op het eiland op een innovatieve manier willen vormgeven. Vooral in de initiatieffase van een project vindt afstemming van ruimtelijke activiteiten met water regelmatig plaats.

Het waterschap speelt een actieve rol op het eiland.
We willen meedenken en bieden onze kennis aan bij activiteiten van mede-overheden en particulieren. Zo wordt samen gezocht naar slimme, innovatieve en praktische oplossingen.

Ruimte geven voor particulier initiatief voor zowel inrichting, beheer en onderhoud
Het waterschap wil vooral particulier initiatief dat een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer ondersteunt, verder helpen. Het waterschap wil deze initiatieven faciliteren en waar mogelijk koppelen aan de uitvoering van de eigen taken. Een goed voorbeeld zijn de initiatieven van de op te richten gebiedscollectieven vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Meedenken en Meedoen
Voor een duurzame gebiedsontwikkeling op het eiland kunnen bijvoorbeeld vergroeningstoeslagen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Europese Platteland OntwikkelingsPlan (POP) gebruikt worden. Zo kunnen doelen voor natuur, landschap, water, bodem of milieu goed gecombineerd worden met de agrarische bedrijfsvoering.

Ook kunnen er zogenoemde blauwe diensten, goed voor het water en slootleven, afgesproken worden. Wij vragen betrokkenen op het eiland te bekijken in hoeverre hiervoor ideeën zijn. Sommige maatregelen zijn wellicht vrij eenvoudig toepasbaar in de bedrijfsvoering, zoals natuurvriendelijk onderhoud of driftreducerende maatregelen. Andere maatregelen zijn niet zo maar uit te voeren, denk aan maatregelen die grond vragen.

Een wederdienst …….
Een overzicht van mogelijke wederdiensten vindt u hier.

Please rotate your device horizontally Sorry, no mobile version yet