Van ontwikkelingsgericht waterbeheer…

Principes ontwikkelingsgericht waterbeheer

Bart Parmet

Ontwikkelingsgericht waterbeheer...
Het waterschap zet zich actief in op het eiland voor ‘Veilige dijken, schoon water en droge voeten’.
Dit geldt voor de huidige wateropgaven maar ook voor de opgaven in de toekomst.
We doen dit duurzaam, klimaatbestendig, integraal en doelmatig. 

Klimaatverandering
Toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in het klimaat zijn moeilijk te voorspellen. Daarom wil het waterschap flexibel en adaptief te werk gaan, net zoals bij het Deltaprogramma.

De heer Parmet, secretaris van het Deltaprogramma licht toe wat het gedachtegoed van het Deltaprogramma kan betekenen voor een regionaal waterplan zoals dat voor het Eiland van Schalkwijk.

Gebiedgericht samenwerken
Het waterschap wil, waar het kan en effectief is, met andere partijen invulling geven aan ontwikkelingsgericht waterbeheer. Het doel van deze samenwerking is dat samen meer bereikt kan worden dan dat ieder afzonderlijk zou kunnen bereiken. Op deze wijze wordt ontwikkelingsgericht waterbeheer onderdeel van gebiedsgericht samenwerken

Duurzaam 

‘Duurzaam’ betekent een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de leefomgeving, waarbij de sociale, economische en ecologische duurzaamheid met elkaar in balans zijn. Het watersysteem is in dit licht dan ook een essentieel onderdeel van de leefomgeving.

Bij ‘sociale duurzaamheid’ streven we naar draagvlak. We willen transparant zijn in onze besluitvorming en willen graag samenwerken met burgers en grondeigenaren. ‘Economische duurzaamheid’ betekent dat het waterschap maatregelen uitvoert waarvan de maatschappelijke baten hoger zijn dan maatschappelijk kosten. Bij ‘ecologische duurzaamheid’ streven we naar robuuste watersystemen. We willen geen afwenteling.

Klimaatbestendig en adaptief

Behouden en versterken van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor nu en in de toekomst. ‘Klimaatbestendig’ betekent dat de waterhuishoudkundige inrichting en het beheer zodanig veerkrachtig is dat de effecten van de klimaatverandering opgevangen kunnen worden. 

Het waterschap gaat flexibel en adaptief te werk. De integrale insteek vraagt om een nuchtere aanpak en ook om continue alertheid. De mogelijkheden voor de toekomst moeten steeds scherp in beeld blijven. We evalueren ons waterbeheer en de samenwerkingsrelaties regelmatig, zodat duidelijk is wanneer de strategie moet veranderen.

Integraal en doelmatig

Het waterschap wil voor de lange termijn ‘doelmatig’, dat wil zeggen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten goede zorg dragen voor ‘Veilige dijken, schoon water en droge voeten’. 

Deze doelmatigheid wordt versterkt als het waterschap zijn taken integraal uitwerkt en vormgeeft.

Belangrijke elementen aanpak van het Deltaprogramma: ook op regionaal niveau goed toepasbaar

Bart Parmet, directeur bij de deltacommissaris

Het Deltaprogramma
Het Deltaprogramma zorgt ervoor dat onze Nederlandse Delta een aantrekkelijke en veilige plek blijft om te wonen, te werken en te leven. We willen rampen voorkomen en daarom werken we continu aan onze delta. Dat is een urgente opgave voor Nederland. We nemen nu maatregelen en bereiden ons voor op de toekomst. De deltacommissaris zorgt jaarlijks voor een gedragen voorstel met de benodigde maatregelen.

Adaptief deltamanagement
Samen de feiten en ook de onzekerheden (onder)kennen en naar oplossingen zoeken zorgt voor dat draagvlak. Iedereen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, wordt verbonden op de doelen van het Deltaprogramma: veiligheid en zoetwatervoorziening. Voor de toekomst moeten we rekening houden met ontwikkelingen waarvan de richting wel duidelijk is maar de omvang en snelheid niet. Met adaptief deltamanagement gaan we daarmee om. Vooruitkijken naar de opgaven, (kosten)effectieve maatregelen nemen en flexibel blijven zijn belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe kansen, inzichten en omstandigheden. Bij de programmering en uitvoering van maatregelen staat een integrale aanpak centraal. Voor effectieve oplossingen worden de opgaven verbonden met ambities om water en ruimte te verbinden en meekoppelkansen te benutten.

De belangrijke elementen van de aanpak van het Deltaprogramma: gezamenlijk, toekomstgericht, adaptief en integraal, wordt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ook benut voor het Eiland van Schalkwijk. Daarmee wordt een belangrijk fundament gelegd voor een succesvol duurzaam en klimaatbestendig systeem, nu en in de toekomst.

Please rotate your device horizontally Sorry, no mobile version yet