Inleiding

Status Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Toekomstgericht waterbeheer Eiland van Schalkwijk

Guus Beugelink

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk
Voor u ligt het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Het waterschap wil met de uitwerking van de ideeën uit dit plan meewerken om de leefomgeving van de bewoners van het Eiland van Schalkwijk duurzaam te versterken. Dit doet het waterschap vanuit zijn zorg voor ‘Veilige dijken, droge voeten en schoon water’. Een raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. Deze deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen. Waterbeleid alleen is niet genoeg om een duurzame leefomgeving te realiseren. Ook het beleid voor de ruimtelijke ordening en initiatieven van belanghebbenden hebben hier invloed op. Bij de uitwerking van deelplannen en projecten worden dan ook zorgvuldige en integrale afwegingen gemaakt in samenwerking met overheden en belanghebbenden. Hoogheemraad Guus Beugelink van het waterschap legt uit wat het waterschap met het Raamwaterplan wil bereiken.

Samen
Samen met anderen zoekt het waterschap naar oplossingen die de doelen voor water, landschap, natuur, cultuurhistorie en landbouw en leefbaarheid/leefomgeving combineren en versterken Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten en de provincie Utrecht, maar ook met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Het doel hiervan is dat samen meer bereikt kan worden dan dat ieder afzonderlijk zou kunnen bereiken. Samenwerken ligt ook helemaal in de lijn met de intenties van het landelijke bestuursakkoord Water en de visie Water en ruimtelijke ontwikkelingen van het waterschap. Daar waar samenwerken niet mogelijk is of geen meerwaarde oplevert, voert het waterschap zijn taken sectoraal uit.

Voor wie is het Raamwaterplan?
Het Raamwaterplan is straks beschikbaar voor iedereen. Zowel voor het bestuur van het waterschap als voor partijen en belanghebbenden in het gebied.

Kaders
Het Raamwaterplan bestaat uit inhoudelijke en programmatische kaders. Deze kaders vormen de leidraad voor het handelen van het waterschap. Na een periode van inspraak heeft het algemeen bestuur van het waterschap op 18 februari 2015 deze kaders vastgesteld.

Gebiedsgerichte deelplannen en projecten
De inhoudelijke en programmatische kaders zijn nodig voor de vertaling van de kaders naar gebiedsgerichte deelplannen en sectorale projecten. In het hoofdstuk ‘Uitvoeringsagenda’ is de programmering hiervan opgenomen. Binnen de kaders die het algemeen bestuur heeft vastgesteld kan het college nieuwe inzichten en veranderingen doorvoeren in de uitvoeringsagenda. De streek wordt nauw betrokken bij de uitwerking in deelplannen. Het algemeen bestuur stelt elk deelplan afzonderlijk vast. Ook bij sectorale waterprojecten wordt de streek nauw betrokken. Voor deze projecten volgt het waterschap, indien nodig, een projectplanprocedure.

Visie voor 25 jaar
Dit Raamwaterplan beschrijft onze visie op ontwikkelingsgericht waterbeheer op het Eiland van Schalkwijk voor de komende 25 jaar. Het plan bevat geen concrete maatregelen en acties, maar beschrijft hoe het waterschap de ambities voor dit ontwikkelingsgerichte waterbeheer wil realiseren.


Waarom een raamwaterplan en geen gewoon plan?
Gewone 'uitvoeringsplannen' van het waterschap lossen urgente problemen in het waterbeheer op. Dit Raamwaterplan wil, meer dan in gewone plannen, vooruit kijken naar toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen en de planning van deze ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Op deze manier willen we synergie bereiken en tot uitvoerbare en doelmatige oplossingen komen

Het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk: wat kunt u van het waterschap verwachten en wat vraagt het waterschap van u!

Guus Beugelink, Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk
Actuele knelpunten in het watersysteem, deadlines voor wettelijke wateropgaven, maar ook plannen en projecten van gebiedspartners binnen het Eiland van Schalkwijk vormen de aanleiding om een Raamwaterplan op te stellen. Het waterschap streeft hierbij naar een duurzaam watersysteem tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en dat tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers voor de lange termijn.

Dit Raamwaterplan is belangrijk voor het waterschap omdat het duidelijk maakt wat het eiland van het waterschap mag verwachten. Daarnaast geeft dit plan ook aan wat het waterschap van het eiland verwacht om een maximaal resultaat te halen voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem.

Wat heeft een boer, gemeente of een particulier aan dit raamwaterplan?
U bent gewend dat het waterschap vrijwel alle wensen met betrekking tot het waterbeheer en wateraanvoer kan vervullen. Ook voor het waterschap zijn de tijden echter veranderd. Wij blijven aan de lat staan voor het reguliere waterbeheer door uitvoering van de basisstrategie waterschapstaken. Voor extra waterbeheer, de zogenaamde ‘diensten’, vraagt het waterschap een bijdrage van belanghebbenden. Wij zijn benieuwd met welke initiatieven u komt! Door samen te werken kunnen we gezamenlijk, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid, de woon-, werk- en leefomgeving van het eiland op een duurzame manier versterken.

Please rotate your device horizontally Sorry, no mobile version yet