Voldoende water: niet te nat,
niet te droog

Eerlijke verdeling lusten en lasten

Samen omgaan met wateroverlast

Aanvoer van zoet water

Prettig leven in de stad

Mooi en vitaal veenweide gebied

In gesprek over grondwater

Beleid Uitvoering Homepage
voldoendewater-hotmap.jpg
Sluiten

Voldoende water: niet te nat en niet te droog

Voor een gezonde en prettige leefomgeving is water nodig, veel water. Water om te gebruiken voor bijvoorbeeld voedselproductie, koelwater voor fabrieken, drinkwaterproductie, maar ook om klei- en veengebieden op niveau te houden om inklinking en zakking te voorkomen. De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor een uitgebreid watersysteem van sloten, vaarten en kanalen met allerhande technische voorzieningen, zodat het gebied geschikt is om te wonen, werken en recreëren. Het waterschap werkt aan voldoende water met een waterpeil en -kwaliteit dat past bij de functie en de kenmerken van het land. Voldoende waterbeheer wordt echter steeds duurder en staat verder onder druk vanwege lagere inkomsten, veranderingen in het klimaat, complexere omgeving en hogere eisen van de gebruikers en overheid. 

Tot nu toe reageerde het waterschap op veranderingen door het systeem robuuster te maken, zodat het nog beter tegen een stootje kan. Kortom, het waterschap zorgde voor de oplossing, zelfs in gevallen waarin het waterschap niet verantwoordelijk was voor het optredende probleem. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van hoogwatervoorzieningen rondom huizen in zettingsgevoelig gebied. Het land zakt daar al eeuwen en de keuze om er te wonen is geen verantwoordelijkheid van het waterschap. Het waterschap houdt het watersysteem voortdurend tegen het licht om het toekomstbestendig te houden. Goed waterbeheer is een zaak voor alle belanghebbenden en in het toekomstige waterbeheer spelen we allemaal een belangrijke rol. 

Sluiten

Samen omgaan met wateroverlast

Het watersysteem is er om in een gebied veilig en prettig te wonen en te werken. Water is een lust, maar soms ook een last. Soms gaat het mis: dan valt er meer water dan het gebied en het watersysteem aan kunnen. Er ontstaat wateroverlast met als gevolg ergernis en schade. Het waterschap werkt voortdurend aan het in stand houden en verbeteren van het watersysteem om het systeem goed te laten functioneren en om overlast te voorkomen. Met regulier beheer en onderhoud blijft het watersysteem goed werken onder normale omstandigheden. Het waterschap neemt extra maatregelen om grote regenbuien op te vangen en te verwerken. Extreme weersituaties kan en wil het waterschap echter niet de baas zijn. Dit vergt een inzet van mensen en middelen, die niet in verhouding staan tot het risico. We leven met water waarbij het waterschap wel beschikt over een calamiteitenorganisatie die actief wordt bij calamiteiten om zo de wateroverlast zoveel en zo snel mogelijk te beperken.

Het waterschap weegt bij het nemen van maatregelen af of het resultaat (minder overlast) opweegt tegen de inzet en uitgaven. Het waterschap zal bijvoorbeeld niet 100.000 euro investeren in een nieuwe waterberging om af en toe optredende waterschade van 1.000 euro te voorkomen. Het waterschap neemt maatregelen die effectief en maatschappelijk verantwoord, zoals slimmer sturen en blauwe diensten. Bij blauwe diensten maakt het waterschap van tevoren afspraken met landeigenaren over het leveren van een dienst, zoals het tijdelijk bergen van water, tegen een passende vergoeding.

Het waterschap wil kansen op synergie pakken, die bijvoorbeeld ontstaan door het werken aan andere thema's als gezond water (Kaderrichtlijn Water) of projecten van anderen zoals gemeenten. Het waterschap wil samen werken om wateroverlast te voorkomen of te verminderen. 

Sluiten

Voorzien van voldoende zoet water

De regio West-Nederland is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Om deze motor goed te laten draaien, is voldoende zoet water (filmpje) van een goede kwaliteit nodig. Het waterschap wil hierin voorzien en ontwikkelt hiervoor een lange termijn strategie en neemt op korte termijn ‘geen spijt’ maatregelen. De Stichtse Rijnlanden trekt hierbij samen op met buurwaterschappen, Rijkswaterstaat en provincies. 

Sluiten

Slim Watermanagement

Daarnaast zet het waterschap met de waterbeheerders rondom het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal in op Slim Watermanagement. De uitdaging hierbij is om, zowel in de regio als in het hoofdwatersysteem, water op het goede moment vast te houden en daarna slimmer te benutten. Dit moet leiden tot een afname van wateroverlast en van watertekort. 

De waterbeheerders maken gebruik van de modernste technieken en ‘realtime’ informatie om het water zo optimaal mogelijk te sturen en beheren. 

Sluiten

Voorzieningenniveau opstellen

Het waterschap stelt het voorzieningenniveau vast voor alle watergebruikers. Er zullen steeds vaker perioden voorkomen dat de eigen watervoorraad op is en aanvoer niet mogelijk is. Dat betekent soms tekorten accepteren en aanpassen (zie foto beregenen droge waterkering).

Bij het voorzieningenniveau wordt expliciet de grens van de overheidstaak aangegeven en geven we aan voor welk (rest)risico de gebruiker zelf verantwoordelijk is.

De waterbeheerders van West-Nederland starten met een aantal pilots om ervaring met het instrument voorzieningenniveau op te doen. De Stichtse Rijnlanden gaat aan de slag met een deel van het Eiland van Schalkwijk. Het is daar nu niet mogelijk voldoende water van de juiste samenstelling voor de fruitteeltsector op de juiste plaats en op het juiste moment te krijgen.

Sluiten

Stedelijk water samen aanpakken
Het stedelijk gebied kent een grote dynamiek. Belangen zijn groot en verschillend. Water in stedelijk gebied vervult veel verschillende functies en dat maakt het behartigen van al die belangen moeilijk. Water in de stad kent veel gebruikers, voor bijvoorbeeld vervoer, pleziervaart, visserij, beleving, et cetera. Het hoeveelheid open water in de stedelijke watersystemen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden is op orde, voor de kwaliteit van het water ligt er nog een opgave.

Omgaan met veranderingen

Klimaatverandering kan er toe leiden dat lokaal in het stedelijke gebied nieuwe wateropgaven ontstaan. Daarnaast is het beheren en onderhouden van het huidige oppervlaktewatersysteem in stedelijk gebied arbeidsintensief en kostbaar.Nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals de herstructurering van oude woonwijken, zijn kansen om die nieuwe opgaven aan te pakken: een andere opvang en afvoer van hemelwater, eenvoudiger beheer en onderhoud, meer open water omdat bewoners verkoeling zoeken of minder open water omdat water hitte langer vasthoudt. De opgave is de aanpak, uitvoering en financiering te synchroniseren met onze stedelijke partners.  

Sluiten

Stedelijk water samen aanpakken
Het stedelijk gebied kent een grote dynamiek. Belangen zijn groot en verschillend. Water in stedelijk gebied vervult veel verschillende functies en dat maakt het behartigen van al die belangen moeilijk. Water in de stad kent veel gebruikers, voor bijvoorbeeld vervoer, pleziervaart, visserij, beleving, et cetera. Het hoeveelheid open water in de stedelijke watersystemen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden is op orde, voor de kwaliteit van het water ligt er nog een opgave.

Omgaan met veranderingen

Klimaatverandering kan er toe leiden dat lokaal in het stedelijke gebied nieuwe wateropgaven ontstaan. Daarnaast is het beheren en onderhouden van het huidige oppervlaktewatersysteem in stedelijk gebied arbeidsintensief en kostbaar.Nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals de herstructurering van oude woonwijken, zijn kansen om die nieuwe opgaven aan te pakken: een andere opvang en afvoer van hemelwater, eenvoudiger beheer en onderhoud, meer open water omdat bewoners verkoeling zoeken of minder open water omdat water hitte langer vasthoudt. De opgave is de aanpak, uitvoering en financiering te synchroniseren met onze stedelijke partners.  

Sluiten

Klimaatbestendig en waterrobuust bouwen

Samen met gemeenten onderzoekt het waterschap de mogelijke veranderingen in het stedelijke watersysteem van hemelwaterafvoer, riolering, grond- en oppervlaktewater. Het waterschap volgt hierbij de trits weten, willen, werken (zie ook Gevolgenbeperking: aangepast leven tegen overstromingen) uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Het waterschap is deelnemer bij de klimaatstresstest en adviseur bij ruimtelijke plannen en visies. Samen identificeren we opgaven en stellen we een uitvoeringsagenda op. Zo wordt het de “normaalste zaak van de wereld” om klimaatbestendig en waterrobuust te bouwen.

Door middel van slim koppelen van beheer- en onderhoudscycli van waterschap en gemeente is winst te halen in financiering, snelheid van uitvoering en ambitie van het stedelijk waterbeheer. Verandering wordt ook ingezet door ruimtelijke ontwikkelingen van private partijen als woningbouwverenigingen en ontwikkelaars. Het waterschap denkt hierin mee om zo samen te werken aan een prettige leefomgeving.

Sluiten

Bodemdaling leidt tot problemen

Het waterschap werkt als beheerder van het watersysteem mee aan een mooi en vitaal veenweidegebied. Het veenweidelandschap verandert. Een van de belangrijkste oorzaken is de bodemdaling, doordat het veen inklinkt als gevolg van drooglegging. Daarnaast zijn er veranderingen in het klimaat en het gebruik van het land. Nieuwe landbouwmethoden en de wijziging van functies van bijvoorbeeld landbouw naar natuur hebben ook een aanzienlijke invloed op het landschap en daarmee ook op het waterbeheer.

De belangrijkste problemen zijn:
- Versnipperd waterbeheer;
- Uitstoot van broeikasgassen door oxidatie van veen;
- Verzakking van woningen, wegen en riolering en andere infrastructuur;
- Verdroging van natuurgebieden;
- Hoge renovatie-, beheer-, en onderhoudskosten van het watersysteem, inclusief waterkeringen en de hoogwatervoorzieningen;
- Aantasting van het oorspronkelijke landschap, zoals reliëfverschillen.

Sluiten

Bodemdaling aanpakken

De Stichtse Rijnlanden wil samen met alle partners, waaronder provincies, gemeenten en bewoners, de veranderingen in van het veenweidegebied zo begeleiden dat het landschap ook op de lange termijn herkenbaar blijft. Het moet haar landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde houden of verder ontwikkelen, met een toekomstperspectief voor boeren en burgers. Dit tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Eigenaren en gebruikers hebben hierin nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid.

Het waterschap streeft ernaar tot 2050 de bodemdaling te remmen met 25% ten opzichte van het huidige tempo van bodemdaling. Het waterschap zal de innovatieve oplossingen, die dat vraagt, stimuleren en de benodigde keuzes maken. Het waterschap wil dit met een gebiedsgerichte aanpak doen. 

Sluiten

Onderwaterdrainage: van proef naar uitvoeren

Het waterschap zet onder andere in op onderwaterdrainage. Dit systeem vertraagt de bodemdaling en kan zorgen voor een betere agrarische bedrijfsvoering. Onderwaterdrainage is een type drainage-systeem waarbij ondiepe dicht bij elkaar liggende drains water kunnen afvoeren (‘draineren’) maar ook water kunnen aanvoeren.

Vanuit de drains infiltreert het water dan in de bodem. Zo zakt de grondwaterstand in de zomer minder diep weg en wordt de afbraak van het veen beperkt. Diverse agrariërs zetten in op dit systeem en worden hierin ondersteund door de provincies Utrecht en Zuid Holland en de waterschappen. Door deze proeven doet het waterschap meer ervaring op en kan het voor toekomstige ontwikkelingen een afwegingskader maken. 

Sluiten

Voldoende water: niet te nat en niet te droog

Voor een gezonde en prettige leefomgeving is water nodig, veel water. Water om te gebruiken voor bijvoorbeeld voedselproductie, koelwater voor fabrieken, drinkwaterproductie, maar ook om klei- en veengebieden op niveau te houden om inklinking en zakking te voorkomen. De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor een uitgebreid watersysteem van sloten, vaarten en kanalen met allerhande technische voorzieningen, zodat het gebied geschikt is om te wonen, werken en recreëren. Het waterschap werkt aan voldoende water met een waterpeil en -kwaliteit dat past bij de functie en de kenmerken van het land. Voldoende waterbeheer wordt echter steeds duurder en staat verder onder druk vanwege lagere inkomsten, veranderingen in het klimaat, complexere omgeving en hogere eisen van de gebruikers en overheid.

Tot nu toe reageerde het waterschap op veranderingen door het systeem robuuster te maken, zodat het nog beter tegen een stootje kan. Kortom, het waterschap zorgde voor de oplossing, zelfs in gevallen waarin het waterschap niet verantwoordelijk was voor het optredende probleem. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van hoogwatervoorzieningen rondom huizen in zettingsgevoelig gebied. Het land zakt daar al eeuwen en de keuze om er te wonen is geen verantwoordelijkheid van het waterschap. Het waterschap houdt het watersysteem voortdurend tegen het licht om het toekomstbestendig te houden. Goed waterbeheer is een zaak voor alle belanghebbenden en in het toekomstige waterbeheer spelen we allemaal een belangrijke rol.

Eerlijke verdeling lusten en lasten

Het publieke belang van voldoende water van voldoende kwaliteit en op het juiste moment op de juiste plaats staat voorop. Een draagkrachtige bodem, voldoende aan/ en afvoer van water, een prettige woonomgeving, allemaal belangen waar het waterschap aan werkt, zoals geïllustreerd in de Piramide van De Stichtse Rijnlanden. Deze maatschappelijke belangen verschillen per gebied en het behartigen ervan vergt maatwerk in beleid, planvorming en uitvoering. Bij publieke belangen verdeelt het waterschap de lasten van het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het totale watersysteem over alle inwoners van het gebied. Daar waar extra diensten gewenst zijn, worden de extra kosten ook gelegd bij de gebruikers van die dienst.

Wanneer er wel collectieve, maar geen publieke belangen aan de orde zijn, maakt het waterschap maatwerkafspraken met gebiedscollectieven.

Zorgplicht voor eigenaar/gebruiker

Het publieke watersysteem is continu onderhevig aan veranderingen door zowel het waterschap als door derden. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer geen activiteiten ontplooit die negatief zijn voor het bestaande watersysteem. Dit noemen we een algemene zorgplicht. In de keur van het waterschap is de algemene zorgplicht omschreven als ook de (spel)regels met betrekking tot activiteiten, die een verhoogd risico vormen voor het functioneren van het watersysteem.

Samen omgaan met wateroverlast

Het watersysteem is er om in een gebied veilig en prettig te wonen en te werken. Water is een lust, maar soms ook een last. Soms gaat het mis: dan valt er meer water dan het gebied en het watersysteem aan kunnen. Er ontstaat wateroverlast met als gevolg ergernis en schade. Het waterschap werkt voortdurend aan het in stand houden en verbeteren van het watersysteem om het systeem goed te laten functioneren en om overlast te voorkomen. Met regulier beheer en onderhoud blijft het watersysteem goed werken onder normale omstandigheden. Het waterschap neemt extra maatregelen om grote regenbuien op te vangen en te verwerken. Extreme weersituaties kan en wil het waterschap echter niet de baas zijn. Dit vergt een inzet van mensen en middelen, die niet in verhouding staan tot het risico. We leven met water waarbij het waterschap wel beschikt over een calamiteitenorganisatie die actief wordt bij calamiteiten om zo de wateroverlast zoveel en zo snel mogelijk te beperken.

Het waterschap weegt bij het nemen van maatregelen af of het resultaat (minder overlast) opweegt tegen de inzet en uitgaven. Het waterschap zal bijvoorbeeld niet 100.000 euro investeren in een nieuwe waterberging om af en toe optredende waterschade van 1.000 euro te voorkomen. Het waterschap neemt maatregelen die effectief en maatschappelijk verantwoord, zoals slimmer sturen en blauwe diensten. Bij blauwe diensten maakt het waterschap van tevoren afspraken met landeigenaren over het leveren van een dienst, zoals het tijdelijk bergen van water, tegen een passende vergoeding.

Het waterschap wil kansen op synergie pakken, die bijvoorbeeld ontstaan door het werken aan andere thema's als gezond water (Kaderrichtlijn Water) of projecten van anderen zoals gemeenten. Het waterschap wil samen werken om wateroverlast te voorkomen of te verminderen.

Voorzien van voldoende zoet water

De regio West-Nederland is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Om deze motor goed te laten draaien, is voldoende zoet water (filmpje) van een goede kwaliteit nodig. Het waterschap wil hierin voorzien en ontwikkelt hiervoor een lange termijn strategie en neemt op korte termijn ‘geen spijt’ maatregelen. De Stichtse Rijnlanden trekt hierbij samen op met buurwaterschappen, Rijkswaterstaat en provincies.

Capaciteitstoename aanvoerroute

In de eerste uitvoeringsperiode van het Deltaprogramma (tot 2021) realiseert het waterschap als eerste stap de capaciteitstoename van de bestaande Kleinschalige Water Aanvoer (KWA+ route). De capaciteit van de Oude Rijn en Gekanaliseerde Hollandse IJssel wordt daarbij vergroot. (zie figuur)

Slimmer watermanagement

Daarnaast zet het waterschap met de waterbeheerders rondom het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal in op Slim Watermanagement. De uitdaging hierbij is om, zowel in de regio als in het hoofdwatersysteem, water op het goede moment vast te houden en daarna slimmer te benutten. Dit moet leiden tot een afname van wateroverlast en van watertekort.

De waterbeheerders maken gebruik van de modernste technieken en ‘realtime’ informatie om het water zo optimaal mogelijk te sturen en beheren.

Voorzieningenniveau opstellen

Het waterschap stelt het voorzieningenniveau vast voor alle watergebruikers. Er zullen steeds vaker perioden voorkomen waarin de eigen watervoorraad op is en dat wateraanvoer via de grote rivieren niet mogelijk is. Dat betekent dat we soms tekorten moeten (leren) accepteren, en dat we ons handelen moeten aanpassen (zie foto beregenen droge waterkering).

Bij het voorzieningenniveau wordt expliciet de grens van de overheidstaak aangegeven en geven we aan voor welk (rest)risico de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Op basis van die analyse kan de gebruiker zelf de afweging maken of de aanleg van een eigen watervoorraad in zijn/haar situatie lonend is.

De waterbeheerders van West-Nederland starten met een aantal pilots om ervaring met het instrument voorzieningenniveau op te doen. De Stichtse Rijnlanden gaat aan de slag met een deel van het Eiland van Schalkwijk. Het is daar nu niet mogelijk voldoende water van de juiste samenstelling voor de fruitteeltsector op de juiste plaats en op het juiste moment te krijgen.

Stedelijk water samen aanpakken
Het stedelijk gebied kent een grote dynamiek. Belangen zijn groot en verschillend. Water in stedelijk gebied vervult veel verschillende functies en dat maakt het behartigen van al die belangen moeilijk. Water in de stad kent veel gebruikers, voor bijvoorbeeld vervoer, pleziervaart, visserij, beleving, et cetera. Het hoeveelheid open water in de stedelijke watersystemen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden is op orde, voor de kwaliteit van het water ligt er nog een opgave.

Omgaan met veranderingen

Klimaatverandering kan er toe leiden dat lokaal in het stedelijke gebied nieuwe wateropgaven ontstaan. Daarnaast is het beheren en onderhouden van het huidige oppervlaktewatersysteem in stedelijk gebied arbeidsintensief en kostbaar.Nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals de herstructurering van oude woonwijken, zijn kansen om die nieuwe opgaven aan te pakken: een andere opvang en afvoer van hemelwater, eenvoudiger beheer en onderhoud, meer open water omdat bewoners verkoeling zoeken of minder open water omdat water hitte langer vasthoudt. De opgave is de aanpak, uitvoering en financiering te synchroniseren met onze stedelijke partners.

Klimaatbestendig en waterrobuust bouwen

Samen met gemeenten onderzoekt het waterschap de mogelijke veranderingen in het stedelijke watersysteem van hemelwaterafvoer, riolering, grond- en oppervlaktewater. Het waterschap volgt hierbij de trits weten, willen, werken (zie ook Gevolgenbeperking: aangepast leven tegen overstromingen) uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Het waterschap is deelnemer bij de klimaatstresstest en adviseur bij ruimtelijke plannen en visies. Samen identificeren we opgaven en stellen we een uitvoeringsagenda op. Zo moet het de “normaalste zaak van de wereld” worden om klimaatbestendig en waterrobuust te bouwen.

Door middel van slim koppelen van beheer- en onderhoudscycli van waterschap en gemeente is winst te halen in financiering, snelheid van uitvoering en ambitie van het stedelijk waterbeheer. Verandering wordt ook ingezet door ruimtelijke ontwikkelingen van private partijen als woningbouwverenigingen en ontwikkelaars. Het waterschap denkt hierin mee om zo samen te werken aan een prettige en klimaatrobuuste leefomgeving.

Bodemdaling leidt tot problemen

Het waterschap werkt als beheerder van het watersysteem mee aan een mooi en vitaal veenweidegebied. Het veenweidelandschap verandert. Een van de belangrijkste oorzaken is de bodemdaling, doordat het veen inklinkt als gevolg van drooglegging. Daarnaast zijn er veranderingen in het klimaat en het gebruik van het land. Nieuwe landbouwmethoden en de wijziging van functies van bijvoorbeeld landbouw naar natuur hebben ook een aanzienlijke invloed op het landschap en daarmee ook op het waterbeheer.

De belangrijkste problemen zijn:
- Versnipperd waterbeheer;
- Uitstoot van broeikasgassen door oxidatie van veen;
- Verzakking van woningen, wegen en riolering en andere infrastructuur;
- Verdroging van natuurgebieden;
- Hoge renovatie-, beheer-, en onderhoudskosten van het watersysteem, inclusief waterkeringen en de hoogwatervoorzieningen;
- Aantasting van het oorspronkelijke landschap, zoals reliëfverschillen.

Bodemdaling aanpakken

De Stichtse Rijnlanden wil samen met alle partners, waaronder provincies, gemeenten en bewoners, de veranderingen in van het veenweidegebied zo begeleiden dat het landschap ook op de lange termijn herkenbaar blijft. Het moet haar landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde houden of verder ontwikkelen, met een toekomstperspectief voor boeren en burgers. Dit tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Eigenaren en gebruikers hebben hierin nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid.

Het waterschap streeft ernaar tot 2050 de bodemdaling te remmen met 25% ten opzichte van het huidige tempo van bodemdaling. Het waterschap zal de innovatieve oplossingen, die dat vraagt, stimuleren en de benodigde keuzes maken. Het waterschap wil dit met een gebiedsgerichte aanpak doen.

Onderwaterdrainage: van proef naar uitvoeren

Het waterschap zet onder andere in op onderwaterdrainage. Dit systeem vertraagt de bodemdaling en kan zorgen voor een betere agrarische bedrijfsvoering. Onderwaterdrainage is een type drainage-systeem waarbij ondiepe dicht bij elkaar liggende drains water kunnen afvoeren (‘draineren’) maar ook water kunnen aanvoeren.

Vanuit de drains infiltreert het water dan in de bodem. Zo zakt de grondwaterstand in de zomer minder diep weg en wordt de afbraak van het veen beperkt. Diverse agrariërs zetten in op dit systeem en worden hierin ondersteund door de provincies Utrecht en Zuid Holland en de waterschappen. Door deze proeven doet het waterschap meer ervaring op en kan het voor toekomstige ontwikkelingen een afwegingskader maken.

In gesprek over grondwater

Neerslag, oppervlaktewater, grondwater en processen in de bodem hangen sterk met elkaar samen.

De drukte in onze ondergrond neemt steeds verder toe en de belangen zijn groot en verdeeld. Het waterschap voelt zich als beheerder van het integrale watersysteem mede verantwoordelijk voor het grondwater. Goed waterbeheer begint met een grondige kennis van het bodem- en watersysteem.

Ruimtelijke ordening, beheer en onderhoud van publieke en private eigendommen, het bodemsysteem en ook het rioolbeheer, staan in directe relatie met elkaar. Het waterschap is ervan overtuigd dat grondwaterbeheer en operationele grondwatertaken effectiever en efficiënter geregeld kunnen worden. Vanuit vergunningverlening en handhaving heeft het waterschap daar al een taak in voor het ondiepe grondwater. Het waterschap gaat op het thema grondwater nog een stap verder: Samen met provincie, gemeenten, drinkwatermaatschappijen en andere belanghebbenden zijn we in dialoog over onder andere beleid, visievorming, innovatie, het delen van beschikbare data en het afstemmen van procedures. Hierbij delen we elkaars kennis en kunde.

Draai u tablet een kwart slag Sorry, no mobile version yet