Samenvatting ambities Waterkoers 2016 - 2021

Verwijzingen

Verwijzingen naar kaders

Verwijzingen naar nationale kaders

Verwijzingen naar regionale kaders

Verwijzingen naar kaders van het waterschap

Verwijzingen naar plannen en uitvoering

Plan en uitvoering Voldoende water

Plan en uitvoering Gezond water

Beleid Uitvoering Homepage

Algemeen

Samen werken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden...
werkt aan veiligheid, voldoende en gezond water...
...tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

werkt aan fysieke leefomgeving en anticiperen op veranderingen...
...over onze grenzen heen.

speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij,...
.. trends en ontwikkeling ...
...door actief het gesprek aan te gaan en samen te werken.

Van 'zorgen voor' naar 'samen doen'

Van 'zorgen' naar 'bijdragen'

Verantwoordelijk zijn, ruimte geven en loslaten

Verbinding zoeken

Sluiten

Veilig tegen overstromingen

Samen werken aan een veilige leefomgeving.

De samenleving voelt zich veilig bij hoog water en droogte

Voorkomen van overstromingen vanuit de grote rivieren en boezemwateren
- wonen en werken beschermd achter de Lekdijk
- slimmer stelsel (regionale) waterkeringen
- het waterschap beschermt waterkeringen tegen invloeden van buiten de kering

Beperken van de gevolgen van een eventuele overstroming
- klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is in 2020 de normaalste zaak van de wereld
- inzicht geven in de risico’s op overstromingen en wateroverlast, en meedenken over de inrichting van het gebied.
- zelf het goede voorbeeld geven bij eigen investeringen

Verstandig handelen bij een calamiteit
- parate calamiteitenorganisatie
- samen optrekken met veiligheidspartners

Bewustzijn creëren bij onze inwoners

Sluiten

Voldoende water

Samen werken aan een gezonde en prettige leefomgeving.

Voldoende water: niet te nat, niet te droog

Eerlijke verdeling lusten en lasten

Samen omgaan met wateroverlast

West Nederland voorzien van voldoende zoet water

Stedelijk water samen aanpakken

Mooi en vitaal veenweide gebied
- bodemdaling samen aanpakken

In gesprek over grondwater

Sluiten

Gezond water

Samen werken aan een gezonde en prettige leefomgeving.

Schoon en gezond water voor mens, plant en dier

Levendige boerensloten

Samenwerken aan terugdringen nutriënten en bestrijdingsmiddelen

Gezond water in de stad: van effect naar bron

Waternatuur met waarde

Weten hoe het zit

Sluiten

Gezuiverd afvalwater

Samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Afvalwater zuiveren voor een schone en gezonde leefomgeving

Gezuiverd afvalwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten
- afvalwater van burgers en bedrijven efficiënt en doelmatig zuiveren
- aanpak medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en microplastics
- risicogestuurd onderhoud via assetmanagement
- de vervuiler betaalt

Samenwerken in de afvalwaterketen

Samen innovatief van afval naar grondstof

Vernieuwen rioolwaterzuivering Utrecht

Sluiten

Genieten van water

Samen werken aan een prettige leefomgeving.

Waterwerken beleven en waarderen

Soepele doorstroming vaarverkeer

Samen werken aan een goede visstand

Kansen voor recreatief medegebruik benutten
- openstelling eigendommen, als de functie dat toelaat

Zwemmen in schoon zwemwater

Schaatsen met gezond verstand

Meewerken aan watergebonden evenementen

1000 jaar waterbeheer zichtbaar maken
- cultuurhistorie beleefbaar maken
- zichtbare waterrijke ontstaansgeschiedenis

Sluiten

Waterveiligheid: Kaders waterschap
Voorkomen van overstromingen

Primaire waterkeringen
Regionale waterkeringen
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Overige waterkeringen
Beperken van gevolgen
Klimaatbestendige Stad
Handelen bij calamiteit
Calamiteitenzorg
Calamiteitenbestrijdingsplan [PDF]

Sluiten

Voldoende water: Kaders waterschap
Eerlijke verdeling lusten en lasten
   Beleidsnota hoogwatervoorzieningen
   Beleidsnota peilbeheer
Samen omgaan met wateroverlast
   Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast
   Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
West Nederland voorzien van voldoende zoet water
   Deltaprogramma Zoetwater
   Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Stedelijk water samen aanpakken
   Ruimtelijke adaptatie
   Klimaatbestendige Stad
   Afkoppelen
Mooi en vitaal veenweide gebied
   Sturen met water
In gesprek over grondwater
   [IN ONTWIKKELING]

Sluiten

Gezond water: Kaders waterschap
Samen werken aan een gezonde en prettige leefomgeving
   Kaderrichtlijn Water HDSR
   Emissiebeheerplan 2014 -2021
Levendige boerensloten
   Groen Blauwe Dienst baggeren en slootschonen
   Bestuursovereenkomst "Nutriënten veenweidegebied Rijn-West"
Gezond water in de stad: van effect naar bron
   Regionaal Afvalwaterketenbeleid
   Klimaatbestendige Stad
   Impuls Kwaliteitswater in de Stad
Waternatuur met waarde
   [IN ONTWIKKELING]
   Beleidsnota Visstandbeheer
   Beleidslijn Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied
Weten hoe het zit
   Meetnet waterkwaliteit

Sluiten

Gezuiverd afvalwater: Kaders waterschap
Gezuiverd afvalwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten
   Beleidsnota: Samen verder met de waterketen
Samenwerken in de afvalwaterketen
   Beleidsnota: Samen verder met de waterketen
Samen innovatief van afval naar grondstof
   Grondstoffenvisie [PDF]
Vernieuwen rioolwaterzuivering Utrecht
   Vernieuwbouwen rioolwaterzuivering Utrecht

Sluiten

Genieten van water: Kaders waterschap
Soepele doorstroming vaarverkeer
   infopagina Varen
   Vaarbeleid
Samen werken aan een goede visstand
   Beleidsnota Visstandbeheer
Kansen voor recreatief medegebruik benutten
   infopagina Recreatie
   Regels bij: Recreëren
   Recreatieve activiteiten bij een dijk
Zwemmen in schoon zwemwater
   infopagina Zwemwater
Schaatsen met gezond verstand
   IJsprotocol
1000 jaar waterbeheer zichtbaar maken
   Watererfgoed
   Dijkhuis Jaarsveld
   Stoomgemaal Kamerik-Teylingens

Sluiten

Algemeen

Samen werken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving.
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden...
werkt aan veiligheid, voldoende en gezond water...
   ...tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.
werkt aan fysieke leefomgeving en anticiperen op veranderingen...
   ...over onze grenzen heen.
speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij,...
   ... trends en ontwikkeling ...
   ...door actief het gesprek aan te gaan en samen te werken.

Van 'zorgen voor' naar 'samen doen'
Van 'zorgen' naar 'bijdragen'
Verantwoordelijk zijn, ruimte geven en loslaten
Verbinding zoeken

Veilig tegen overstromingen

Samen werken aan een veilige leefomgeving.
De samenleving voelt zich veilig bij hoog water en droogte
Voorkomen van overstromingen vanuit de grote rivieren en boezemwateren
   - wonen en werken beschermd achter de Lekdijk
   - slimmer stelsel (regionale) waterkeringen
   - het waterschap beschermt waterkeringen tegen invloeden van buiten de kering
Beperken van de gevolgen van een eventuele overstroming
   - klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is in 2020 de normaalste zaak van de wereld
   - inzicht geven in de risico’s op overstromingen en wateroverlast, en meedenken over de inrichting van het gebied.
   - zelf het goede voorbeeld geven bij eigen investeringen
Verstandig handelen bij een calamiteit
   - parate calamiteitenorganisatie
   - samen optrekken met veiligheidspartners
Bewustzijn creëren bij onze inwoners

Voldoende water

Samen werken aan een gezonde en prettige leefomgeving.
Voldoende water: niet te nat, niet te droog
Eerlijke verdeling lusten en lasten
Samen omgaan met wateroverlast
West Nederland voorzien van voldoende zoet water
Stedelijk water samen aanpakken
Mooi en vitaal veenweide gebied
   - bodemdaling samen aanpakken
In gesprek over grondwater

Gezond water

Samen werken aan een gezonde en prettige leefomgeving.
Schoon en gezond water voor mens, plant en dier
Levendige boerensloten
Samenwerken aan terugdringen nutriënten en bestrijdingsmiddelen
Gezond water in de stad: van effect naar bron
Waternatuur met waarde
Weten hoe het zit

Gezuiverd afvalwater

Samen werken aan een gezonde leefomgeving.
Afvalwater zuiveren voor een schone en gezonde leefomgeving
Gezuiverd afvalwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten
   - afvalwater van burgers en bedrijven efficiënt en doelmatig zuiveren
   - aanpak medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en microplastics
   - risicogestuurd onderhoud via assetmanagement
   - de vervuiler betaalt
Samenwerken in de afvalwaterketen
Samen innovatief van afval naar grondstof
Vernieuwen rioolwaterzuivering Utrecht

Genieten van water

Samen werken aan een prettige leefomgeving.
Waterwerken beleven en waarderen
Soepele doorstroming vaarverkeer
Samen werken aan een goede visstand
Kansen voor recreatief medegebruik benutten
   - openstelling eigendommen, als de functie dat toelaat
   - zwemmen in schoon zwemwater
   - schaatsen met gezond verstand
Meewerken aan watergebonden evenementen
1000 jaar waterbeheer zichtbaar maken
   - cultuurhistorie beleefbaar maken
   - zichtbare waterrijke ontstaansgeschiedenis

Waterveiligheid: Kaders
Nationaal
Regionaal
Waterschap

Voldoende water: Kaders
Nationaal
Regionaal
Waterschap

Gezuiverd afvalwater: Kaders
Nationaal
Regionaal
Waterschap

Genieten van water: Kaders
Nationaal
Regionaal
Waterschap

Waterveiligheid: Kaders waterschap
Voorkomen van overstromingen

Primaire waterkeringen
Regionale waterkeringen
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Overige waterkeringen
Beperken van gevolgen
Klimaatbestendige Stad
Handelen bij een calamiteit
Calamiteitenzorg
Calamiteitenbestrijdingsplan [PDF]

Voldoende water: Kaders waterschap
Eerlijke verdeling lusten en lasten

Beleidsnota hoogwatervoorzieningen
Beleidsnota peilbeheer
Samen omgaan met wateroverlast
Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
West Nederland voorzien van voldoende zoet water
Deltaprogramma Zoetwater
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Stedelijk water samen aanpakken
Ruimtelijke adaptatie
Klimaatbestendige Stad
Afkoppelen
Mooi en vitaal veenweide gebied
Sturen met water
In gesprek over grondwater
[In ontwikkeling]

Gezuiverd afvalwater: Kaders waterschap
Gezuiverd afvalwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten

Beleidsnota: Samen verder met de waterketen
Samenwerken in de afvalwaterketen
Beleidsnota: Samen verder met de waterketen
Samen innovatief van afval naar grondstof
Grondstoffenvisie [PDF]
Vernieuwen rioolwaterzuivering Utrecht
Vernieuwing rioolwaterzuivering Utrecht

Genieten van water: Kaders waterschap
Soepele doorstroming vaarverkeer

Infopagina Varen 
Vaarbeleid
Samen werken aan een goede visstand
Beleidsnota Visstandbeheer
Kansen voor recreatief medegebruik benutten
Infopagina Recreatie
Regels bij: Recreëren
Recreatieve activiteiten bij een dijk
Zwemmen in schoon zwemwater
Infopagina Zwemwater
Schaatsen met gezond verstand
IJsprotocol
1000 jaar waterbeheer zichtbaar maken
Watererfgoed
Dijkhuis Jaarsveld
Stoomgemaal Kamerik-Teylingens

Draai u tablet een kwart slag Sorry, no mobile version yet