Afvalwater zuiveren voor een schone en
gezonde leefomgeving

Gezuiverd afvalwater tegen aanvaardbare
maatschappelijke kosten

Samenwerken in de afvalwaterketen

Samen innovatief van afval naar grondstof

Vernieuwen rioolwaterzuivering Utrecht

Beleid Uitvoering Homepage
rwzi-hotmap.jpg
Sluiten

Samen verstandig omgaan met afvalwater

De doelstelling van De Stichtse Rijnlanden is om afvalwater van burgers en bedrijven efficiënt en doelmatig te zuiveren (filmpje), volgens de wettelijke eisen die daarvoor gelden en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het zuiveren van afvalwater is onderdeel van de totale waterketen, vanaf de winning en zuivering van drinkwater tot het gebruik, de inzameling en het zuiveren van afvalwater. Uiteindelijk komt het gezuiverde afvalwater weer schoon in het oppervlaktewatersysteem terecht. Zuiveren van afvalwater is nodig voor de volksgezondheid. Het lozen van ongezuiverd afvalwater leidde in het verleden tot ziektes als diarree, dysenterie, difterie en cholera; nu niet meer. Daarnaast leidde de lozing van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater tot overmatige bemesting van oppervlaktewater met voedingsstoffen waardoor het natuurlijke evenwicht werd verstoord. Het zuiveren van afvalwater gebeurt tegenwoordig grootschalig en bedrijfsmatig in speciale rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi).

Er worden steeds strengere eisen en randvoorwaarden gesteld aan het zuiveren van afvalwater. De kwaliteit van het gezuiverde water (het effluent) wordt daardoor steeds beter. Dat heeft uiteraard een prijs; de kosten stijgen. De waterketen (de productie van drinkwater, het gebruik, de afvoer via de riolering en de zuivering van het afvalwater) wordt meer en meer als één geheel beschouwd. Samen wordt gewerkt aan zowel de volksgezondheid als aan schoon en gezond grond- en oppervlaktewater. Het waterschap stelt zich op als een professionele zuiveringsbeheerder en een betrouwbare partner, onder andere in het samenwerkingsverband Winnet.

De wereld is continu in beweging. In de afvalwaterketen is een omslag gaande: van afval naar grondstof en energie. Dat biedt allerlei nieuwe perspectieven bijvoorbeeld voor het leveren van een bijdrage aan een circulaire economie, de productie van grondstoffen en groene waterschapsenergie.

De Stichtse Rijnlanden staat voor een andere grote opgave: het vernieuwen van de rioolwaterzuivering Utrecht. Hierbij wordt de bestaande rwzi aangepast aan de nieuwste eisen en inzichten. Dit biedt kansen voor de omslag van afval naar grondstof en energie. 

Sluiten

De vervuiler betaalt

Het zuiveren van afvalwater is een publieke voorziening waarvan de uitvoering bij het waterschap is belegd. De vergoeding die gebruikers hiervoor betalen, wordt omgeslagen op basis van de gemaakte kosten. Het is de vraag of het huidige systeem van kostentoedeling en de basis voor de inning hiervan, nog passend zijn. De Stichtse Rijnlanden gaat helpen het huidige systeem tegen het licht te houden en mogelijk te moderniseren.

Andere heffingsgrondslag?

De zuiveringsheffing is een bestemmingsheffing volgens het principe de vervuiler betaalt (zie ook Waterbewustzijn vergroten). De huidige methode van berekening en heffing doet geen recht aan dit principe. Zo worden een aantal vervuilende elementen (bijvoorbeeld het fosfaatgehalte) en de hoeveelheid geloosd water, nu niet in de berekening meegewogen. Ook is de heffingsgrondslag voor de belastinginning van huishoudens nu onderverdeeld in twee categorieën: één persoons- of meer persoonshuishoudens zonder verdere nuancering. De Unie van Waterschappen onderzoekt de modernisering van de zuiveringsheffing.

Het waterschap ondersteunt een methode van berekening en inning die meer recht doet aan de gewenste situatie: de vervuiler betaalt.

Sluiten

Aangepast bouwen kan gevolgen overstroming beperken

Zorgvuldige ruimtelijke planning (nadenken over locatiekeuze en inrichtingsvraagstukken) kan slachtoffers en schade bij eventuele overstromingen beperken. Overstromingsrisico's gaan daarom een sterkere rol spelen bij afwegingen die in de ruimtelijke planning gemaakt worden. Deze afwegingen worden gemaakt door provincie en gemeente, eventueel op initiatief van derden. Het waterschap heeft inzicht in de risico’s op overstromingen in een bepaald gebied en zal daarover adviseren.

Naast eventuele overstromingen vanuit rivieren moet er ook rekening gehouden worden met wateroverlast veroorzaakt door hevige neerslag. Middels een met gemeenten te maken klimaat-stresstest zijn al deze risico’s in beeld. De stresstest geeft ook inzicht in concrete handelingsperspectieven. Het waterschap kan advies geven op de wijze waarop aangepast wordt gebouwd.

Sluiten

Bron: klimaatvoorruimte.nl : Adaptief Bouwen in Buitendijks Gebied, Deltares, 1200738-001-GEO-0001, 8 oktober 2009, definitief

Sluiten

Samen verstandig omgaan met afvalwater

De doelstelling van De Stichtse Rijnlanden is om afvalwater van burgers en bedrijven efficiënt en doelmatig te zuiveren (filmpje), volgens de wettelijke eisen die daarvoor gelden en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het zuiveren van afvalwater is onderdeel van de totale waterketen, vanaf de winning en zuivering van drinkwater tot het gebruik, de inzameling en het zuiveren van afvalwater. Uiteindelijk komt het gezuiverde afvalwater weer schoon in het oppervlaktewatersysteem terecht. Zuiveren van afvalwater is nodig voor de volksgezondheid. Het lozen van ongezuiverd afvalwater leidde in het verleden tot ziektes als diarree, dysenterie, difterie en cholera; nu niet meer. Daarnaast leidde de lozing van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater tot overmatige bemesting van oppervlaktewater met voedingsstoffen waardoor het natuurlijke evenwicht werd verstoord. Het zuiveren van afvalwater gebeurt tegenwoordig grootschalig en bedrijfsmatig in speciale rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi).

Er worden steeds strengere eisen en randvoorwaarden gesteld aan het zuiveren van afvalwater. De kwaliteit van het gezuiverde water (het effluent) wordt daardoor steeds beter. Dat heeft uiteraard een prijs; de kosten stijgen. De waterketen (de productie van drinkwater, het gebruik, de afvoer via de riolering en de zuivering van het afvalwater) wordt meer en meer als één geheel beschouwd. Samen wordt gewerkt aan zowel de volksgezondheid als aan schoon en gezond grond- en oppervlaktewater. Het waterschap stelt zich op als een professionele zuiveringsbeheerder en een betrouwbare partner, onder andere in het samenwerkingsverband Winnet.

De wereld is continu in beweging. In de afvalwaterketen is een omslag gaande: van afval naar grondstof en energie. Dat biedt allerlei nieuwe perspectieven bijvoorbeeld voor het leveren van een bijdrage aan een circulaire economie, de productie van grondstoffen en groene waterschapsenergie.

De Stichtse Rijnlanden staat voor een andere grote opgave: het vernieuwen van de rioolwaterzuivering Utrecht. Hierbij wordt de bestaande rwzi aangepast aan de nieuwste eisen en inzichten. Dit biedt kansen voor de omslag van afval naar grondstof en energie.

Aanpak microplastics, medicijnresten en hormoonverstorende stoffen

Het waterschap verwacht dat er in de komende planperiode nieuwe eisen worden gesteld aan de lozingen van probleemstoffen als medicijnresten en hormoonverstorende stoffen in het oppervlaktewater.

Het waterschap zet in op een tweesporenbeleid. Naast aanpak bij de bron verwacht het waterschap dat de zuiveringsinstallaties deze stoffen ook uit het water moeten gaan halen. Om kennis op te doen wordt ingezet op gezamenlijk onderzoek met andere partijen. Ook ondersteunt het waterschap activiteiten van de Unie van Waterschappen om tegen te gaan dat deze stoffen überhaupt in het afvalwater terecht komen.

Risicogestuurd onderhoud via assetmanagement

Het waterschap zet in op assetmanagement om de technische (zuiverings)installaties te beheren. Zo gaat het waterschap nog meer dan nu het geval is, risicogestuurd onderhoud plegen en vervangingsprojecten uitvoeren op basis van risico van falen, in plaats van preventieve vervangingen.

De kern van assetmanagement is dat de beheerder op elk moment inzicht heeft in zowel het functioneren van de installaties als in de omvang, aard en onderhoudstoestand van terreinen en objecten.

De vervuiler betaalt

Het zuiveren van afvalwater is een publieke voorziening waarvan de uitvoering bij het waterschap is belegd. De vergoeding die gebruikers hiervoor betalen, wordt omgeslagen op basis van de gemaakte kosten. Het is de vraag of het huidige systeem van kostentoedeling en de basis voor de inning hiervan, nog passend zijn. De Stichtse Rijnlanden gaat helpen het huidige systeem tegen het licht te houden en mogelijk te moderniseren.

Andere heffingsgrondslag?

De zuiveringsheffing is een bestemmingsheffing volgens het principe de vervuiler betaalt (zie ook Waterbewustzijn vergroten). De huidige methode van berekening en heffing doet geen recht aan dit principe. Zo worden een aantal vervuilende elementen (bijvoorbeeld het fosfaatgehalte) en de hoeveelheid geloosd water, nu niet in de berekening meegewogen. Ook is de heffingsgrondslag voor de belastinginning van huishoudens nu onderverdeeld in twee categorieën: één persoons- of meer persoonshuishoudens zonder verdere nuancering. De Unie van Waterschappen onderzoekt de modernisering van de zuiveringsheffing.

Het waterschap ondersteunt een methode van berekening en inning die meer recht doet aan de gewenste situatie: de vervuiler betaalt.

Samenwerken in de afvalwaterketen

De Stichtse Rijnlanden werkt samen in de afvalwaterketen met als doelen kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, vermindering van kwetsbaarheid, kennisvermeerdering door kennis te delen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Dit kan met verschillende partijen, zoals gemeenten, andere waterschappen, drinkwaterbedrijven, andere marktpartijen en kennisinstituten.

Wat het waterschap betreft staat het doel van gezond oppervlaktewater en een daaraan gekoppelde goede volksgezondheid voorop; de vorm waarin dit georganiseerd is, is in beweging. Een voorbeeld hiervan is Winnet (filmpje), een samenwerkingsorganisatie van De Stichtse Rijnlanden en gemeenten in het beheergebied van het waterschap.

Het waterschap werkt samen in de waterketen door (vak)kennis te delen, gezamenlijk diensten in te kopen en ondersteunende systemen in te richten. Door schaalvergroting van de inkoop van energie, hulpstoffen en (onderdelen) van technische installaties worden kosten bespaard.

Samenwerking met (afval)waterketenpartners moet leiden tot kwaliteitsverbetering en/of kostenbesparing door een integrale aanpak van vraagstukken. Een bijzondere vorm is de vergaande samenwerking met (kleine) gemeenten op het gebied van rioolbeheer. Enerzijds leidt dit tot kostenbesparing door schaalvergroting, anderzijds tot kwaliteitsverbetering door kennisdeling. Indirect verbeteren hierdoor ook de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Het waterschap zal veel meer gebiedsgericht beleid opstellen en uitvoeren samen met de (afval)waterketenpartners. Een mooi voorbeeld hiervan is het Regionaal Afvalwaterketenbeleid.

Duurzaam en innovatief met mate

De Stichtse Rijnlanden streeft naar duurzaamheid en zet in op innovatie. De kans op succes is sterk afhankelijk van de mate waarin de kennis en het ondernemerschap van de markt worden benut. Het betrekken van marktpartijen bij duurzame (innovatieve) projecten is daarom een randvoorwaarde voor het waterschap. Waar mogelijk werkt het waterschap samen met kennisinstituten als de STOWA en universiteiten. In lijn met het Bestuursakkoord Water blijft het waterschap inzetten op samenwerking met mede-overheden en marktpartijen in de (afval)waterketen om kosten te besparen. Het waterschap streeft ook naar schaalvoordeel bij de inkoop van energie, hulpstoffen, producten en diensten. Dit kan bereikt worden door samenwerking met andere zuiveraars. Het leidt niet per definitie tot schaalvergroting van de zuiveringstaak.

Van afval naar grondstof

Terugwinning van diverse grondstoffen zoals fosfaat, cellulose en energie uit het afvalwater is technisch goed mogelijk. Het winnen van energie is al gemeengoed om te komen tot een efficiënte energiehuishouding. Het waterschap focust op kennisontwikkeling inzake duurzaamheid bij het zuiveren van afvalwater, bijvoorbeeld in het kader van de Energie- en Grondstoffenfabriek. We trekken onderzoeken en pilots zoals de Aquafarm. We willen nadrukkelijk ideeën en innovaties delen met andere belanghebbenden (de markt, de wereld van de kennis en de overheid) en mogelijk samen oppakken. Op enkele - nog nader te bepalen - onderdelen willen we wat meer risico's accepteren dan de gebruikelijke terugverdientijd van tien of vijftien jaar, bijvoorbeeld door op te treden als pionier.

Vernieuwen rioolwaterzuivering Utrecht

In deze planperiode vernieuwt het waterschap de rioolwaterzuivering Utrecht. De installatie is verouderd. Ook worden er nieuwe eisen gesteld aan het zuiveren van afvalwater en aan de lozing van het effluent van de rioolwaterzuivering van Utrecht op de Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt strengere eisen ten aanzien van nutriënten om van de Vecht weer een meer natuurlijke rivier te maken.

Flexibel voor toekomstige ontwikkelingen

De slib(eind)verwerking is uitbesteed, zodat er geen nieuwe slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering Utrecht wordt gerealiseerd. Ook wordt een nieuwe waterlijn gerealiseerd. Marktpartijen worden nadrukkelijk betrokken bij het bedenken en realiseren van de beste oplossing. Bij de bouw van de nieuwe zuivering wordt rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Zo wordt er ruimte gereserveerd waar andere partijen mogelijk gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld een energiebedrijf die de warmte uit het effluent kan gebruiken voor stadsverwarming of een bedrijf dat grondstoffen uit afvalwater wil terugwinnen en vermarkten of een nieuw park of studentenhuisvesting.

Draai u tablet een kwart slag Sorry, no mobile version yet