Genieten van water

Soepele doorstroming vaarverkeer

Samen werken aan een goede visstand

Kansen voor recreatief medegebruik benutten

1000 jaar waterbeheer zichtbaar maken

Beleid Uitvoering Homepage
genietenvanwater-hotmap.jpg
Sluiten

Kansen voor recreatie benutten

Elk project is een kans om ons werk te laten zien en daarmee het waterbewustzijn bij de burger te vergroten. Een project in de eigen leefomgeving spreekt mensen meestal aan. Het waterschap kijkt per project wie hij betrekt en hoe hij hierover communiceert. Dat kan door middel van educatie, recreatiemogelijkheden, excursies, infopanelen bij waterschapswerken langs bijvoorbeeld fietspaden. Bij onze projecten zoeken wij in een vroeg stadium actief de samenwerking met belangengroepen en mogelijke recreatieve partners om zo echt werk-met-werk te kunnen maken.

Openstelling eigendommen, als de functie dat toelaat
Het waterschap heeft in het gebied vele kilometers aan watergangen, kades, keringen en objecten waar het publiek welkom is om te recreëren. Het waterschap stelt deze eigendommen open mits de veiligheid is geborgd en er geen hinderlijke gevolgen zijn voor de omgeving. Het vinden van balans tussen het mogelijk maken van recreatie en de risico’s die dat met zich meebrengt is een voortdurende zoektocht. Het waterschap is transparant over die afweging en communiceert hier helder over. 

Sluiten

Zwemmen in schoon zwemwater

Er is in onze regio een steeds groter wordende behoefte aan veilig en schoon zwemwater. Het waterschap onderkent dit en ziet de provincie als belangrijke aangever. De provincie wijst oppervlaktewater aan waar veilig gezwommen kan worden en controleert deze wateren regelmatig op hygiëne en veiligheid. Het waterschap spant zich in om de waterkwaliteit goed te houden en waarschuwt wanneer zwemmen niet verantwoord is.

Schaatsen met gezond verstand

Schaatsen kan overal, mits het vriest en het ijs sterk genoeg is. Schaatsers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Het waterschap doet zijn best optimale omstandigheden voor ijsgroei te creëren, door als het vriest de doorstroming te verminderen en een vast waterpeil te houden. In het IJsprotocol van het waterschap is geregeld wat we in zulke situaties wel en niet doen. Optimale ijscondities zijn niet altijd mogelijk. Soms moeten bijvoorbeeld gemalen aangezet worden om overtollig water af te voeren. 

Sluiten

Genieten van water

Zwemmen, schaatsen, varen, vissen of wandelen, het kan allemaal in het waterrijke beheergebied van De Stichtse Rijnlanden. Recreatie en in het bijzonder 'genieten van water' neemt in de Nederlandse samenleving een steeds belangrijkere plaats in. Het waterschap wil de bewoners en bezoekers van het gebied, laten genieten van water in een gezonde en veilige leefomgeving. Zo kan het waterschap ook zijn werk zichtbaar maken voor de bewoners. 

Voor het genieten van water zijn geen wetten of regels, daarom staan de maatschappelijke behoeften recreatie en beleving ook helemaal bovenaan in de piramide van De Stichtse Rijnlanden (zie kader linksonder). Het waterschap spreekt ook wel van recreatief medegebruik, aangezien de waterhuishoudkundige functie de basis is van het waterschapswerk. Hierop is één uitzondering: het vaarwegbeheer is sinds 2014 wel een wettelijke taak van het waterschap. Voor de overige recreatieve thema’s neemt het waterschap een adviserende en faciliterende rol aan.

Hoe het waterschap die rollen invult, leest u in de speerpunten in de linkerkolom. 

Soepele doorstroming vaarverkeer 

Het waterschap heeft het vaarwegbeheer voor de formele vaarwegen overgenomen van de provincies. Dit houdt in dat het waterschap naast het werk aan voldoende water, ook werkt aan veilig bevaarbaar water. Het waterschap stelt regels om belemmeringen in de vaarweg, zoals versmallingen en lage bruggen, tegen te gaan. Anderzijds door invulling te geven aan het nautisch bevoegd gezag heeft het waterschap de rol van waterpolitie en dient het te handhaven op vaarsnelheden, aanlegplaatsen, et cetera. 

Deze taak is sinds 2014 belegd bij het waterschap. Het waterschap zet de beleidslijn van de provincie door en wil nu eerst zelf ervaring opdoen met deze taak. Als dat nodig blijkt te zijn stelt het waterschap nieuwe beleidslijnen op.

Provincie en waterschap delen de kosten

Ook wat betreft de financiële structuur houdt het waterschap nu vast aan de lijn van de provincie: de provincie financiert het beheer van de formele vaarwegen, het waterschap die van de informele vaarwegen. De informele vaarwegen bestaan uit enkele kortere watergangen. Als de lijn van de provincie verandert tijdens de looptijd van dit waterbeheerplan, zoekt het waterschap naar nieuwe financiële structuren, die passen bij het uitgangspunt “de gebruiker betaalt”.

Samen werken aan een goede visstand

Met 60.000 leden is de visserijsector een grote groep medegebruikers van het watersysteem van De Stichtse Rijnlanden. De Visserijwet geeft het waterschap als waterbeheerder specifieke bevoegdheden in relatie tot de visserij. Het waterschap biedt de visserijsector ruimte om, daar waar het verantwoord is, hun sport en beroep uit te kunnen oefenen. Het waterschap is verantwoordelijk voor gezond water en een goede visstand die hoort bij de ecologische doelen van de Kaderrichtlijn Water. Het waterschap is ook verplicht dit te monitoren en te rapporteren aan Europa. De visserij heeft ook belang bij een goede visstand. Daarom werken waterschap en visserij samen in de Visstandbeheercommissie aan een goede visstand, die in balans is met de omgeving.

Kansen voor recreatie benutten

Elk project is een kans om ons werk te laten zien en daarmee het waterbewustzijn bij de burger te vergroten. Een project in de eigen leefomgeving spreekt mensen meestal aan. Het waterschap kijkt per project wie hij betrekt en hoe hij hierover communiceert. Dat kan door middel van educatie, recreatiemogelijkheden, excursies, infopanelen bij waterschapswerken langs bijvoorbeeld fietspaden. Bij onze projecten zoeken wij in een vroeg stadium actief de samenwerking met belangengroepen en mogelijke recreatieve partners om zo echt werk-met-werk te kunnen maken.

Openstelling eigendommen, als de functie dat toelaat
Het waterschap heeft in het gebied vele kilometers aan watergangen, kades, keringen en objecten waar het publiek welkom is om te recreëren. Het waterschap stelt deze eigendommen open mits de veiligheid is geborgd en er geen hinderlijke gevolgen zijn voor de omgeving. Het vinden van balans tussen het mogelijk maken van recreatie en de risico’s die dat met zich meebrengt is een voortdurende zoektocht. Het waterschap is transparant over die afweging en communiceert hier helder over.

Zwemmen in schoon zwemwater

Er is in onze regio een steeds groter wordende behoefte aan veilig en schoon zwemwater. Het waterschap onderkent dit en ziet de provincie als belangrijke aangever. De provincie wijst oppervlaktewater aan waar veilig gezwommen kan worden en controleert deze wateren regelmatig op hygiëne en veiligheid. Het waterschap spant zich in om de waterkwaliteit goed te houden en waarschuwt wanneer zwemmen niet verantwoord is.

Schaatsen met gezond verstand

Schaatsen kan overal, mits het vriest en het ijs sterk genoeg is. Schaatsers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Het waterschap doet zijn best optimale omstandigheden voor ijsgroei te creëren, door als het vriest de doorstroming te verminderen en een vast waterpeil te houden. In het IJsprotocol van het waterschap is geregeld wat we in zulke situaties wel en niet doen. Optimale ijscondities zijn niet altijd mogelijk. Soms moeten bijvoorbeeld gemalen aangezet worden om overtollig water af te voeren.

Meewerken aan watergebonden evenementen

Het waterschap zet zich in om de Nederlanders meer waterbewust te maken. Daarom denken we graag mee over watergebonden evenementen en leveren waar mogelijk een bijdrage aan bijvoorbeeld het openstellen van terreinen of het verlenen van vergunningen.

Op eigen risico

Af en toe krijgt het waterschap verzoeken voor een evenement in niet officieel zwemwater, waarvan het waterschap eigenaar is, zoals de Kromme Rijn. Als eigenaar kan het waterschap hiervoor toestemming verlenen, maar deelname geschiedt op eigen risico. Het waterschap attendeert de initiatiefnemers hierop.

Cultuurhistorie beleefbaar maken

Er zijn nog veel cultuurhistorisch waardevolle objecten in het beheergebied van het waterschap. Ook kenmerkende landschapselementen hebben een cultuurhistorische waarde; bijvoorbeeld het cope-ontginningspatroon (zie foto) behoort tot ons watererfgoed.

Als het waterschap eigenaar is, beschouwen we behoud en herstel van cultuurhistorische objecten en elementen als onderdeel van onze eigen identiteit. Daarom wil het waterschap een voorbeeldfunctie vervullen bij het behouden en versterken van het cultuurhistorisch erfgoed.

Zichtbare waterrijke ontstaansgeschiedenis

Ons doel hiermee is het zichtbaar houden van de rol van water en waterbeheer in de ontstaansgeschiedenis van ons beheergebied. Hierbij laat het waterschap graag zien waarom ons werk nog steeds noodzakelijk is om veilig en gezond te kunnen leven met water. Daarvoor werkt het waterschap actief samen met andere partijen. Dat gebeurt zowel bij het opknappen van het eigen erfgoed, als bij het meewerken aan watergerelateerd cultuurhistorisch erfgoed dat in beheer is bij derden. Ook werken we mee aan het herstellen van elementen die bepalend zijn voor het landschap, zoals de sprengen op de Utrechtse Heuvelrug en de ontginningspatronen in de sloten van het veenweidegebied.

Via voorlichting en educatie maakt De Stichtse Rijnlanden het mogelijk om meer te leren over de rijke cultuurhistorie en de belevingswaarde van water. Ook ontwikkelt het waterschap watergerelateerde fietsroutes en informatiepanelen.

Draai u tablet een kwart slag Sorry, no mobile version yet